پرسش
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

کنار آشنایی تو آشیانه می کنم

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سو ءال می کند به خاطر چه زنده ای؟؟؟

و من برای زندگی ترا بهانه می کنم

 

 

                                                          12/12  مبارک خجالت