زندگی

یه وقتایی تو زندگی پیش میاد که دلت میخواد از همه و کس و همه چیز ببری و بری به جایی که فقط خودت باشی و خودت

یه وقتایی تو زندگی هست که آدم همیشه نگرانه ، نگران آدمای دور و برش که هرز نپرن و بهت دروغ نگن و بهت وفادار باشن

یه وقتایی تو زندگی هست که هر چی افکار منفی تو دنیا وجود داره ، نمی دونم چه جوری جاشون میشه میان تو مخ آدم

یه وقتایی تو زندگی هست که یحتمل یقین پیدا میکنی که زندگی کردن مزخرف تربن کار دنیاست

/ 0 نظر / 18 بازدید