دختر نگران

 

تقدیم به بهترین دوستم:

 

وای میستی و از دور نگاش میکنی....نیم ساعت...یک ساعت...

اون نمی بینتت...ظاهرا عاشق شدی...اما اونوقتی که باید.....نه!!بازنده

نوش دارو بعد از مرگ سهراب....

                                              همیشه زود دیر میشه....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید