بهانه

گفتی که به احترام دل، باران باش

باران شدم و به روی گل باریدم

گفتی که ببوس روی نیلوفر را

از عشق تو گونه های او بوسیدم

گفتی که ستاره شو ،دلی روشن کن

من هم چون گل ستاره ها تابیدم

گفتی که برای باغ دل،پیچک باش

بر یاســـمن نگاه تو پیچـــیدم

گفتی که برای لحظه ای دریا شو

دریا شدم و تو را به ساحل دیدم

گفتی که بیا و لحظه ای مجنون باش

مجنون شدم  و ز دوریت نالیدم

گفتی که شکوفه کن به فصل پاییز

گل دادم و با ترنمت روییدم

گفتی که بیا و از وفایت بگذر

از لهجه ی بی وفاییت رنجیدم

گفتم که بهانه ات برایم کافی نیست

معنای لطیف عشق را فهمیدم

/ 1 نظر / 2 بازدید