جای خالیت

در مهمانیه من و دل ، دیشب همه چیز محیا بود....

خستگی ...دلتنگی...گریه...پریشانیه جان....خواب....

و فقط یک چیز نبود !!

                                            شانه هایت

/ 1 نظر / 2 بازدید
ناخدا21

درود ایول شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم حال دادی منتظرت هستم[گل]